Членство

Член на Сдружението може да бъде всяко българско физическо или юридическо лице, което осъществява своята дейност в сферата на производство и/или внос и продажба на агро техника и технологии на територията на Република България. Изпълнението на така регламентираното условие се удостоверява от членовете с изходяща от кандидата Декларация по образец, че минимум 50% от реализирания оборот за предходната година е от продажби на агротехника и технологии.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Членуването в Сдружението е доброволно като всички членове имат равни права.
Членовете на Сдружението се приемат и изключват от Управителния съвет с единодушие. 
Процедурата за разглеждане на молби за приемане на нови членове на Сдружението се уреждат с вътрешен акт на Управителния съвет.
Всеки кандидат член на Сдружението може да отправи писмена молба до Управителния съвет за приемането му за нов член, която молба следва да е придружена от:
- Декларация по образец;
- Декларация, удостоверяваща, че кандидатът приема и се задължава да спазва разпоредбите на Устава и вътрешните правила – по образец;
- Решение на компетентния орган на кандидата за членство в Сдружението;
- Анкетна карта, попълнена с данните на кандидат-члена.
Решението за приемане на членове влиза в сила след плащане от кандидата на встъпителна вноска и на дължимия годишен членски внос, изчислен на база на оставащата част от годината;
Членовете на Сдружението задължително попълват и подписват анкетна карта по образец и се вписват в специална книга, която съдържа име и адрес, датата на възникване и прекратяване на членството и основанията за прекратяване. Данните от подписаната адресна карта на всеки нов член ще се считат за негови официални контакти за кореспонденция със Сдружението
Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВА


Всеки член на Сдружението има право:
1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в органите на управление на Сдружението;
3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
5. да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите на дейността му по реда, предвиден в Устава.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. Да съдейства за осъществяване на целите на Сдружението;
2. Да спазва Устава на Сдружението и да изпълнява решенията на ръководните му органи;
3. Да участва в дейността на Сдружението и да работи за постигане на целите му;
4. Да внася ежегодно членския си внос;
5. Да издига авторитета на Сдружението;
6. Да проявява уважение, етика и коректност в отношенията си с колегите си членове на Сдружението и да не допуска поведение, което накърнява авторитета бранша, Сдружението и всеки негов член
7. Да избягва наличие на конфликти на интереси, а когато това не е възможно – да ги декларира пред УС.

Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права е лично и не може да бъде преотстъпвано другиму.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО


 Членството се прекратява: 
С едностранно волеизявление от член, отправено до Управителния съвет;
С изключване поради грубо или системно нарушаване на Устава или при извършването на умишлени действия в ущърб на Сдружението;
Поради невнасяне на членски внос за две последователни години;
При смърт, поставяне под пълно запрещение или заличаване на юридическо лице.
Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, съставляващо грубо или системно нарушаване на Устава, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. За целите на този Устав под системно нарушаване се приема извършване на две или повече нарушения на Устава в рамките на период от 12 последователни месеца. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.
При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Съответният член на Сдружението, чието членство е прекратено, е длъжен да внесе просрочените имуществени вноски за периода на членството му. Членовете нямат дялово участие в имуществото на Сдружението и не им се дължи дял при прекратяване на членството им, както и прекратяване на Сдружението.

НОВИНИ

Виж всички
Webinar

Уебинар-дискусия „Земеделската техника в новия програмен период и НПВУ"

05.08.2023

 Уебинар-дискусия „Земеделската техника в новия програмен период и НПВУ"

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Сайтът използва бисквитките (“cookies”), които ни помагат, за да предоставим определени функционалности. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ съгласно нашата Политика за използване на бисквитки.
СЪГЛАСЕН СЪМ
© АГРОТЕХ 2021 - 2024 | Design & Development by FORMA Design Bureau